Life Insurance

affordable term-life insurance to cover you no matter where you work, life, travel or move to. 

Top Reasons to Get Life Insurance

Replace Lost Income

Provide financial security for your loved ones to help them pay for ongoing monthly expenses. 

Cover Debts

Any personal or business debts, loans,  like a mortgage

Fund Future Expenses

Children's education, new car, rainy day fund and more. 

It's Affordable!

his great
feature, in clear words.


Types of Life Insurance


Key Features of Life Plans

Nhà Bảo Hiểm Quốc Tế

Được thẩm định bởi những nhà bảo hiểm lớn trên thế giới. Đơn bảo hiểm được đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ 

Tính Cơ Động Cao 

International Life Insurance wherever life takes you. Plans cover you no matter where you live, work, travel or move to. 

Số Tiền Bảo Hiểm Cao

Can insure between $50,000 - $20M USD 

Tùy Chọn Đơn Vị Tiền Tệ

Bạn có thể chọn mua bảo hiểm ở bất cứ đơn vị tiền tệ nào bạn mong muốn

Người Thụ Hưởng

Bạn có thể chọn người thụ hưởng và số tiền bảo hiểm chi trả theo bạn thấy phù hợp, bao gồm tỷ lệ phần trăm được nhận, người thụ hưởng hàng thứ hai và thứ ba

Quyền Lợi Bổ Sung

Bệnh hiểm nghèo, Thương tật, Bảo hiểm bảo toàn nguồn thu nhập, và Bảo hiểm tai nạn cá nhân


Get Quotes From:

Atlas Life
Unilife Logo
William Russell
MSH Logo
Sun Life logo
 Critical Illness
 Double Accident Benefit
 Disability

Tenzing Pacific Services